Applied Statistics SSRU : Adisai

You are not logged in. (Login)

Web for Learning

Applied Statistics

Welcome for Learning

Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 Today Thursday, 17 April 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip clock sta

clock sta

Skip stat use

stat use

Available Courses

 • คณิตศาสตร์พื้นฐานทฤษฎีเซตเบื้องต้นทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นตรรกศาสตร์ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักสถิติ และการจัดการสารสนเทศ ทักษะด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การกำหนดความรับผิดชอบและการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิค ซีพีเอ็ม (CPM) เพริท(PERT) และแกนทชาร์ท (Gantt Chart) การติดตาม และการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโครงการ


 • วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้ควบคุม

  การค้นคว้าหรือรวบรวมหัวข้อเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติและนำมาอภิปรายพร้อมทั้งเขียนรายงานเพื่อให้ทราบถึงวิธีการทางสถิติหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนั้น ๆ

 • GES2202 การคิดและการตั ดสินใจ 3(2-2-5)

  Thinking and Decision Making

  หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุ ผลในกระบวนการแก้ ปั ญหา มี การบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดสําหรับการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life.


 • Business Research 3(2-2-5)

  ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ สถิติวิจัยและการประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย


 • Quality Management System 3(2-2-5)

  บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ พัฒนาการ แนวคิดและปรัชญาระบบการจัดการคุณภาพแบบต่าง ๆ ปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ ภาวะผู้นำการเอาใจใส่ลูกค้าและการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการกระบวนการ การปรับปรุงคุณภาพ สถิติ เครื่องมือและวิธีการเพื่อคุณภาพ

 • แนวคิด ความหมาย วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา เช่น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น เช่น การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าสถิติ
 • ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักสถิติและการจัดการธุรกิจ และวิธีการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ วิธีการพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนนำระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
 • สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ ได้แก่ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ฮิสโตแกรม (Histogram) ผังการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) การพยากรณ์ การเลือกใช้สถิติต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุม ตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การบริหารงาน
 • ภาพรวมของการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิดทางการจัดการแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสถิติและการจัดการทางธุรกิจ ความหมายและลักษณะของการวางแผน วัตถุประสงค์ของแผน ประเภทของแผน กระบวนการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี เครื่องมือในการวางแผน การเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย

 • บทบาทของคุณภาพ กลยุทธ์ระบบคุณภาพ และจริยธรรมทางธุรกิจ หลักการบริหารคุณภาพได้แก่ หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ เกณฑ์คุณภาพ Malcolm Baldrige การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านคุณภาพในองค์กร เช่น การสร้างความร่วมมือ การวัดผลงาน เป็นต้น การควบคุมและการประกันคุณภาพ และสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ

 • ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน ความหมายและขอบข่ายของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

Skip LoginSkip สถิติประยุกต์ ยินดีต้อนรับ

สถิติประยุกต์ ยินดีต้อนรับ

Skip applied statistics

applied statistics

summary applied statistics

zoom zoom

WE ARE APPLIED STATISTICS

SUAN SUNANDHA RAJAPHAT UNIVERSITY

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Latest News

Latest News

 • 13 Dec, 10:49
  adisai thovicha
  ปฏิทินวิชาการ more...
Skip Facebook:stat.suansunandha@gmail.com

Facebook:stat.suansunandha@gmail.com