Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdisai Thovicha
ปฏิทินวิชาการ
โดย Adisai Thovicha - Friday, 13 December 2013, 10:49AM
 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่


บทบาทของคุณภาพ กลยุทธ์ระบบคุณภาพ และจริยธรรมทางธุรกิจ หลักการบริหารคุณภาพได้แก่ หลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ เกณฑ์คุณภาพ Malcolm Baldrige การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านคุณภาพในองค์กร เช่น การสร้างความร่วมมือ การวัดผลงาน เป็นต้น การควบคุมและการประกันคุณภาพ และสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ

ประเภทและลักษณะเฉพาะของสถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน ความหมายและขอบข่ายของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน  ความสำคัญของการพัฒนางาน ข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยในการวิเราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนางาน กรณีศึกษา

หลักการและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงแบบต่างๆ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ตัวเลข  สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

คณิตศาสตร์พื้นฐานทฤษฎีเซตเบื้องต้นทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นตรรกศาสตร์ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะที่สำคัญเพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักสถิติ และการจัดการสารสนเทศ ทักษะด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งทักษะด้านการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมย่อยจากตัวโครงการ เพื่อช่วยกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ การกำหนดความรับผิดชอบและการสร้างตารางเวลาทำงาน แนวคิดการสร้างผังงานลำดับก่อนหลังของกิจกรรมต่าง ๆ การจัดการแผนงานด้วยเทคนิค ซีพีเอ็ม (CPM) เพริท(PERT) และแกนทชาร์ท (Gantt Chart) การติดตาม และการประเมินผลโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปิดโครงการ ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโครงการวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้ควบคุม

การค้นคว้าหรือรวบรวมหัวข้อเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติและนำมาอภิปรายพร้อมทั้งเขียนรายงานเพื่อให้ทราบถึงวิธีการทางสถิติหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนั้น ๆ

GES2202 การคิดและการตั ดสินใจ 3(2-2-5)

Thinking and Decision Making

หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุ ผลในกระบวนการแก้ ปั ญหา มี การบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดสําหรับการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน

Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life.


Business Research 3(2-2-5)

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ สถิติวิจัยและการประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย

Quality Management System 3(2-2-5)

บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ พัฒนาการ แนวคิดและปรัชญาระบบการจัดการคุณภาพแบบต่าง ๆ ปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพ ภาวะผู้นำการเอาใจใส่ลูกค้าและการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการกระบวนการ การปรับปรุงคุณภาพ สถิติ เครื่องมือและวิธีการเพื่อคุณภาพ

แนวคิด ความหมาย วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา เช่น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น เช่น การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าสถิติ
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง รูปแบบ จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักสถิติและการจัดการธุรกิจ และวิธีการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ วิธีการพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนนำระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ ได้แก่ ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ฮิสโตแกรม (Histogram) ผังการกระจาย (Scatter Diagram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) การพยากรณ์ การเลือกใช้สถิติต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุม ตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การบริหารงาน

ภาพรวมของการจัดการทางธุรกิจ แนวความคิดทางการจัดการแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสถิติและการจัดการทางธุรกิจ ความหมายและลักษณะของการวางแผน วัตถุประสงค์ของแผน ประเภทของแผน กระบวนการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี เครื่องมือในการวางแผน การเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย