You are not logged in. (Login)
Skip ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

             สวัสดีคะ

ปก

Skip Main Menu

Available Courses

  • ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

  • ศึกษาความหมายและความสำคัญของการขนส่งทางบก การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางบกและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางบกลักษณะอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางบก เอกสารการขนส่งสินค้าทางบก และการขนส่งสินค้าอันตราย


สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี     

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 Today Monday, 22 December 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip LoginSkip งานวิจัย

งานวิจัย

  • test