Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นทุนในระบบโลจิสติกส์ 

ระบบต้นทุนตามกิจกรรมโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง


ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างของสินค้าคงคลัง
ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ
การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม


ศึกษาความหมายและความสำคัญของการขนส่งทางบก การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ลักษณะสินค้าที่ขนส่งทางบกและเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ประเภทของการบริการการขนส่งสินค้าทางบกลักษณะอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางบก เอกสารการขนส่งสินค้าทางบก และการขนส่งสินค้าอันตราย